تفاوت DVD 5 و DVD9

تفاوت میان این دو نوع دی وی دی در مقدار ظرفیت دخیره اطلاعات در   (گیگا بایت DVD5   (4/7   و ( گیگا بایت DVD9  ( 8/5  و سازگاری با انواع دستگاهها ست.

فاقد ادامه متن مقاله ...